Általános szerződési feltételek

A Borealis Catalyst Group Kft., (2030 Érd, Fűrészelő u. 8.. adószám 12780046-2-13), a továbbiakban: Szolgáltató, és az Act4You rendszer felhasználói, továbbiakban: Felhasználók részére az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek szerint nyújtja szolgáltatását.

Kérjük, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

 1. A szolgáltatások leírása
  • A Szolgáltató kurzusok/videók/webináriumok/e-leckék/letölthető anyagok/hanganyagok/stb. (továbbiakban: Termék(ek)) útján biztosítja a különböző tananyagokat a Felhasználóknak. A leckék tartalma sikeres regisztráció és a végrehajtott fizetést követően a act4you.hu kapcsolódó oldalain tekinthetőek meg.

 

 1. A regisztráció, a vásárlás (szerződéskötés) a fizetés és a szállítás folyamata:
 • A Termék(ek) kiválasztása.
  • A Termék(ek) oldalán a „Kosárba teszem” gombra kattintva a rendszer elnavigál a Kosár oldalra, ahol látható a megrendelés összesítése, és lehetőség van megadni a megrendelés mennyiségét és adatait. Itt lehetőség van további termék hozzáadására a „Vásárlás folytatása” gomb megnyomásával. Ellenőrzést követően a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával, megadhatóak a számlázási és fizetési adatok. Amennyiben korábban már vásárolt nálunk, akkor érdemes bejelentkeznie, így gyorsítható a vásárlási folyamat.
 • Számlázási adatok megadása
  • Vásárláshoz elengedhetetlenek a következő adatok: Név, Cím, Adószám, e-mail, telefon
 • Fizetési mód kiválasztása
  • átutalás:
   • az utalási összeg beérkezését követő 48-72 órán belül hozzáférhetőek az anyagok
   • a száma kiállítását követő 8 napon belül – Borealis Catalyst Group Kft. (CIB Bank)
  • bankkártyás fizetés:
   • azonnal hozzáférhetőek az anyagok

 

 1. Az ÁSZF alanyai:
  • Az ÁSZF egyrészről kiterjed a Borealis Catalyst Group Kft.-re mint Szolgáltatóra, másrészről az Online kurzusok Felhasználóira.
   • Szolgáltató: Borealis Catalyst Group Kft., (2030 Érd, Fűrészelő u. 8.. adószám 12780046-2-13), mint szolgáltató.
   • Felhasználó az a magyar, természetes, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyesület, alapítvány, stb. aki a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat megvásárolta/ingyenesen megkapta és ezáltal lett felhasználója.

 

 1. A szerződés létrejötte:
  • A megrendelés kitöltése és elküldése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. A Felhasználó és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására.
  • Az ÁSZF- ben foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg.
  • A Felhasználó ezen rendelkezéseket tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.
  • A Felhasnáló jelen ÁSZF feltételeit a regisztráció során tett írásbeli nyilatkozattal (checkbox) fogadja el.

 

 1. Az Felhasználó jogai és kötelezettségei
  • A Felhasználó jogosult az általa megrendelt Online Termékek használatára, a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott rendelkezések betartása mellett.
  • A Felhasználó jogosult a szerződés tárgyát képező Online Termékekkel kapcsolatosan technikai felvilágosítást/segítséget kérni írásban a regisztrációkor megadott e-mail címről beérkező üzenet útján.
  • Felhasználó köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiak szerint:
   • bankkártyás fizetés: azonnali
   • átutalás: számlázást követő 8 napon belül.
  • A felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. A felhasználó a felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben felhasználó e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására.
  • A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott e-mail címre az adott kurzushoz kapcsolódó változásokról.  Felhasználó jogosult az info@borealisconsulting.hu e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatás megtiltani.
  • A Felhasználó tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak az ÁSZF pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

 1. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai
  • A Szolgáltató köteles biztosítani a Felhasználó számára az általa rendelt Terméke(ke)t a https://learn.act4you.hu oldalon a szerződés kötéstől számítva legalább 1 évig.
  • A Szolgáltató a megrendelés napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működéséért. Amennyiben a szolgáltatás nem használható rendeltetésszerűen, akkor a Felhasználót nem terheli fizetési kötelezettség és ezzel az időszakkal a szerződés automatikusan meghosszabbodik.
  • A szolgáltatás teljesítését megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben a Felhasználó által igényelt Termék(ek) felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy-vagy személyiségi jogainak megsértése).
  • A Szolgáltató köteles a kurzusokat karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.
  • A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be (pl. Vis Major).
  • A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a felhasználót értesíteni.
  • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg a szolgáltatást felfüggessze. A Felhasználó e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.
  • A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szerződés teljesítéséhez a Felhasználó alábbi adatait kezeli:
   • Természetes személy esetén: család és utónév, állandó lakcíme/számlázási cím, telefonszáma, e-mail cím
   • Jogi személy esetén: cégnév, székhely/számlázási név, telefonszám, e-mail cím, adószám
  • A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, az Felhasználó azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap.
  • A Felhasználó adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel. A Szolgáltató a Felhasználó adatait kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja. A Felhasználó az adatkezeléshez az ÁSZF meghatározott pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

 

 1. A szerződés megszűnése
  • A Szerződés megszűnik:
   • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén;
   • természetesen személy esetén a Felhasználó halálával;
   • jogi személy esetén a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével
   • felek közös megegyezésével,
  • A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

 

 1. Elállási/Felmondási jog
  • A megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg a kurzus/tananyag/stb. valamelyik anyagát meg nem nyitotta/ el nem kezdte a Felhasználó (a rendszeren ez monitorozva van). Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni!

 A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján

 • A Szolgáltató, illetve a Felhasználó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi. Különös tekintettel abban az esetben, mennyiben a Felhasználó az ÁSZF Az Felhasználó jogai és kötelezettségei pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg.
 • A Szolgáltató, illetve a Felhasználó az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni. A Szolgáltató, illetve a Felhasználó postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza.

 

 1. Egyéb rendelkezések
  • A Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatásokra minden jogot fenntart. Az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. A Felhasználó a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.
  • A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a https://learn.act4you.hu oldalain található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.
  • A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.
  • A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.
  • Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit az https://learn.act4you.hu  oldalon jól látható módon köteles elhelyezni.

 

 1. Vis major események
  • Egyik fél sem követ el szerződésszegést, amennyiben a feleknek saját hatáskörén kívül eső elháríthatatlan esemény merülne fel (pl: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, munkabeszüntetés, stb.).
  • Amennyiben a Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja az egyhónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
  • Vis Major esemény bekövetkezése esetén az érintett Fél mindent megtesz, hogy írásban tájékoztassa a másik Felet.
  • A teljesített szolgáltatás számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

 

 1. Felnőttképzési kiegészítés:
  • A jelen weboldalon hozzáférhető online kurzusok nem tartoznak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési tv.) hatálya alá, így azok nem minősülnek felnőttképzési tevékenységnek így nem szükséges Felnőttképzési szerződés kötése és adatszolgáltatás a Szolgáltató és a Felhasználó között.

 

 1. Vegyes rendelkezések
  • A Szolgáltató és a Felhasználó kölcsönösen kijelenti, illetve tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.
  • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.
  • Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Pest Megyei illetékes bíróságnak. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.
  • Jelen ÁSZF 2021. február 12. napjától hatályos.

 

Budapest, 2021. 02. 17.